Zápis

Zápis probíhá každoročně v jarních měsících. Oznámení o místě a době zápisu bývá vyvěšeno na plakátech v MŠ, na webových stránkách školy, na facebooku, v okolních prodejnách a místním tisku.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí je v termínu předem zveřejněném ředitelkou školy vyvěšeno na dveřích MŠ a webu školy. (písemné rozhodnutí o přijetí není rodičům již zasíláno).

Rozhodnutí o nepřijetí je rodičům zasláno poštou do vlastních rukou.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
  • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem (k vyzvednutí v MŠ)

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

RODIČE MOHOU ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU OD 1.4. - 3.5. NEJPOZDĚJI DO DNE, KDY BUDE ZÁPIS PROBÍHAT.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.